indeks 

Good to know before Mazovia Cup

1. Children and younger cadets must have their own head guards with a mask protecting the face. NO EXCEPTIONS. Let's care about the safety of the youngest competitors.

2. All competitors from a club must be registered together by sending a registration form to the given e-mail address. You also pay the entrance fee for all people from one club together. Don't pay individually.

3. The organizers do NOT provide fighting equipment. Bring as a club at least a couple of whole sets of equipment (shin guards, foot guards, suspensory, head guard, mouth guard, gloves, breast guard for women). Torn or broken gloves will not be accepted.

4. Breast guards are compulsory for juniors and seniors, and recommended for younger age categories. Groin guards are compulsory for all males, and recommended for girls and women. Mouth guards are also recommended for children who have to wear a head guard with a face-protecting mask.

5. Before the fight, a competitor should be waiting prepared in all equipment, by the area, or he has 1 minute to get ready.  If he is not ready, he is disqualified because the tournament must be run smoothly.

6. IMPORTANT. A competitor cannot fight in both a limited contact (tatami) and full contact (ring) at one time. You have to make a decision on only one of these categories.

7. Clubs should bring their own judges to keep the verdicts fair and to help run the tournament smooth. Judges from one club, even though they have good intentions, often prefer a certain fighting style and techniques. Different judges mean more versatile judging.

8. Judges and trainees can't take part in the tournament and must stay to the end of the competition.

9. During the competition you should wear a martial arts outfit. Let's present ourselves with dignity. Tracksuit bottoms with pockets or regular sports shorts will not be accepted because of safety reasons and the looks of the tournament and the organizers. Let's care about the looks of our clubs and the disciplines we represent.

10. In the UFR Rules (tatami) conducted on a mat, a competitor can wear whichever martial arts outfit he likes (both long or short trousers). In the forms category, forms with a weapon, and the breaking competition he has to wear a traditional martial arts outfit.

11. In pointfighting you must wear long trousers.

12. In all tatami competitions a shirt must be tuck into the trousers unless it's a kimono or other type of a traditional martial arts outfit. Then you must wear a belt around your waist. It help to judge and put penalties for illegal techniques.

13. In Free Fight (MMA) you must wear the MMA outfit or shorts.

14. A fight on a tatami is technical. We are going to keep it that way and follow that very strictly. All hard, KO punches or those which may risk a fighter's safety are NOT ALLOWED. All the competitors who would like to try themselves in "hard fights" are welcomed to the ring categories.

15. A foght on a tatami is technical. You cannot push out your opponent with a hail of punches so that he gets a penalty for going out of the tatami. Going out are counted only when a fighter leaves the area on his own, without any contact. The tatami fights are to develop fighters' technique.

16. Foot protectors with covered heels are compulsory in tatami fights.

17. In a ring you can wear foot protectors with or without covered heels.

18. Judges and organizers decide if the equipment is accepted.

19. IMPORTANT. All pressure put on the judges  during the fight by coaches, fighters, fans or club members may lead to a penalty, including disqualification.

20. Entrance fee is taken for each previously registered competitor.

21. Wrong registration (weight, age, height) results in a competitor's disqualification.

22. A fee is also paid for the competitors disqualified as a result of wrong registration.

23. During the registration competitors should have a confirmation of appropriate medical examinations, medical certification with a club membership, insurance against accidents and an ID. Without them a competitor is disqualified.

24. IMPORTANT. Checking everything during registration is only additional precaution. A coach or the team's leader are resposible for the team's safety.

25. Let's be well-prepared! We - the coaches are legally responsible for the health and lives of our team.

26. The organizers allow only medical examinations conducted in accordance with the law (with the stamps of the sports doctor and the sports hospital), other examinations will not be accepted because of the safety  and legal consequences.

27. The registration form sent after the deadline will not be accepted, the fights will be planned several days before the tournament to make the registration possible on Saturday and not the day before.

28. After the deadline (also during the day of the tournament) no changes in the fights schedule will be available.

29. After the registration no competitor can be enrolled on the starting list. Due to the technical issues, the tournament should start on time.

30. A trainee (without the UFR license) will be trained during the tournament and can be given the lowest UFR referee rank based on this training. It will allow a club to lower the cost of the next tournament by not having to pay a fee for not bringing a judge.

31.  In Touch Contact we do not need medical certificates, but we require a statement that the child is in good enough health to practise sport - it is a training game with elements of rivalry for children taking part in the tournament.

32. We ask all competitors - fighters, coaches and parents to control their negative emotions. Stress caused by the tournament leads to nervousness and expressing opinions out loud. Let's respect each other. The tournament is about sport. Our goal is competitors' development, common sporting experience and most of all fairness to each other.

33. Let's remember that every involved person sees even the smallest success of their favourite, which is not always so clear for the judges.

34. Let's be critical of ourselves, fight so that the judges can see clear techniques, and win the fights clearly, and we will avoid all misunderstandings. During a close fight the judges have to decide on only one winner. The other fighter will always feel slightly cheated.

35. The coaches' responsibility is to keep up the good looks of their team and the supporters' behaviour.

36. In the UFR categories 4 exits (leaving the tatami) lead to disqualification.

37. In pointfighting older cadets, juniors and seniors can take part in two height categories, their own and higher.

38. Competitors may be controlled against doping.

39. In accordance with the fair-play and self-development through martial arts, competitors cannot take part in the tournament under the influence of drugs or other illegal substances.

40. Legally the club whose stamp is in the medical certification and whose president signed it is responsible for its fighters.

 
 

Flaga Polski

    Zasady Sportowego współzawodnictwa na turniejach UFR
 
 
1. Dzieci i Kadeci Młodsi mają obowiązek, we własnym zakresie, posiadać kaski z "maskami" chroniącymi twarz. UWAGA Nie podlega to żadnym wyjątkom. Dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników.
 
2. Wszyscy zawodnicy jednego klubu wysyłają zgłoszenie razem na wskazany adres email. Wspólna jest także opłata startowa uiszczona w dniu zawodów podczas rejestracji. Nie robimy tego indywidualnie.
 
3. Organizator nie zapewnia sprzętu do walki. Posiadajmy w klubie choćby kilka kompletów bezpiecznego regulaminowego sprzętu (ochraniacze piszczeli, ochraniacze stóp, ochraniacz krocza, kask, szczęka, rękawice, ochraniacze piersi u kobiet). "Rozbite", uszkodzone rękawice nie będą honorowane.
 
4. Ochraniacze na piersi u kobiet obowiązkowe są u Juniorek i Seniorek, zalecane w młodszych grupach wiekowych. Ochraniacze krocza obowiązkowe są u wszystkich mężczyzn i chłopców a zalecane u kobiet i dziewczynek Zalecane sa także ochraniacze zębów u dzieci które regulaminowao walczą w kaskach z "maskami".

5. Zawodnik, przed walką, powinien czekać gotowy, w regulaminowym sprzęcie, przy planszy, w przeciwnym razie ma tylko 1 minutę na stawienie się. UWAGA Inaczej zostanie zdyskwalifikowany ponieważ impreza musi przebiegać sprawnie.

6. UWAGA Wykluczony jest udział zawodnika w formułach z ograniczonym kontaktem (plansza) i pełnym kontaktem (ring) jednocześnie. Należy wybrać czy zawodnik będzie brał udział w walkach na planszy czy ringu.

7. Kluby powinny posiadać własnych sędziów aby zapewnić sprawiedliwe werdykty i ułatwić sprawne przeprowadzenie imprezy. Sędziowie pochodzący z jednego klubu, choć nie maja złych intencji, często preferują określony styl i techniki. Szersze grono arbitrów oznacza wszechstronniejsze sędziowanie.

8. Sędziowie i praktykanci nie mogą brać udziału w zawodach i muszą być obecni przez cały czas trwania rywalizacji.

9. Podczas rywalizacji obowiązują stroje do sztuk walki. Prezentujmy się godnie. Dresowe spodnie z kieszonkami i zwykłe, spodenki sportowe nie będą honorowane zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i obrazu zawodów i wizerunku organizatorów. Dbajmy o wizerunek naszych klubów i dyscyplin którym się poświęcamy.

10. W rywalizacji UFR Rules (Tatami) rozgrywanej na planszy, zawodnik może posiadać dowolny strój do sztuk walki (zarówno długie jak i krótkie spodenki). W rywalizacji układów, układów z bronią oraz rozbić zawodnik musi posiadać tradycyjny strój do sztuk walki.

11. W rywalizacji pointfighting zawodnik musi posiadać długie spodnie.

12. We wszystkich formułach rozgrywanych na planszy koszulka musi być wpuszczona w spodnie, w wypadku kimona lub innego tego typu tradycyjnego stroju linia bioder musi zostać oznaczona pasem. Ułatwia to sędziowanie i karanie za niedozwolone techniki.

13. W rywalizacji Free Fight (na zasadach MMA) zawodnik musi posiadać strój do MMA lub krótkie spodenki

14. Walka na planszy ma charakter czysto techniczny. Taki charakter będzie ściśle i niezwykle restrykcyjnie przestrzegany. Niedopuszczalne są żadne ciosy, które grożą K.O. lub zagrażają zdrowiu rywala. Wszystkich zawodników chcących spróbować swych sił w "twardszych pojedynkach" zapraszamy do rywalizacji na ringu.
 

15. Walka na planszy ma charakter czysto techniczny. Nie dopuszczone jest zmuszanie przeciwnika, poprzez grad ciosów, do opuszczenia pola pojedynku wymuszając w ten sposób "wyjścia". "Wyjścia" za planszę uznawane są tylko wtedy, gdy rywal sam, bez żadnego kontaktu z oponentem, opuści pole . Regulamin walk planszowych ma na celu rozwój techniczny uczestników.

16. Na planszy zawodnicy walczą w ochraniaczach z "zakrytą piętą"

17. Na ringu zawodnicy walczą w dowolnych, bezpiecznych, ochraniaczach na stopy - dopuszcza się ochraniacze z odkryta pietą.

18. Sędziowie i organizatorzy decydują czy sprzęt nadaje się do walki

19. UWAGA jakiekolwiek próby wywierania presji na sędziach podczas walki przez sekundanta, zawodnika, kibiców lub członków ekipy, mogą być karane, w tym dyskwalifikacją.

20. Opłatę startową płacimy od ilości zgłoszonych wcześniej uczestników

21. Źle zgłoszeni zawodnicy (waga, wiek, wzrost) zostaną zdyskwalifikowani.

22. Od zdyskwalifikowanych podczas rejestracji zawodników także pobierana jest opłata startowa

23. Zawodnik powinien posiadać podczas rejestracji odpowiednie badania lekarskie, książeczkę sportowo lekarską z przynaleznoscia klubową, ubezpieczenie NNW oraz dokument tożsamości. Ich brak jest równoznaczny z dyskwalifikacją.

24. UWAGA Kotrola podczas rejestracji to tylko dodatkowe środki ostrożności ze strony organizatorów. Za bezpieczeństwo ekipy odpowiada trener/kierownik drużyny.

25. Dopełniajmy wszystkich niezbędnych formalności! My trenerzy odpowiadamy przed prawem za zdrowie i życie naszych podopiecznych!

26. Organizatorzy uznają tylko badania zgodne z przepisami państwowymi (z pieczątką lekarza sportowego i przychodni sportowej), inne badania nie będą honorowane z uwagi na bezpieczeństwouczestników i konsekwencje prawne.

27. Zgłoszenia uczestników po dacie wyznaczonej przez organizatora nie będą honorowane, rozpiski walk zostaną przygotowane kilka dni wcześniej dzięki czemu rejestracja odbędzie się w sobotę a nie dzień wcześniej.

28. Po dacie terminu zgłoszeń (także w dniu zawodów) niemożliwe będą jakiekolwiek zmiany w rozpiskach walk.

29. Po zakończeniu rejestracji niemożliwe będzie zgłoszenie zawodników. Impreza z przyczyn technicznych powinna rozpocząć się o wyznaczonej godzinie.

30. Praktykant (bez licencji sędziego) zostanie przeszkolony podczas zawodów i może na tej podstawie szansę otrzymać najniższą klasę sędziego UFR. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów klubu podczas kolejnych zawodów poprzez zwolnienie z opłaty na rzecz obsługi sędziowskiej

31. W konkurencji Touch Contact  nie wymagamy badań lekarskich, jedynie oświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia do uprawiania sportu - to szkoleniowa zabawa z elementami rywalizacji dla dzieci biorących udział w zawodach.

32. Prosimy wszystkich uczestników - zawodników, trenerów i rodziców o kontrolowanie negatywnych emocji. Stres związany z zawodami prowadzi często do nerwowego zachowania i wyrażania głośno pochopnych opinii. Szanujmy się nawzajem. Impreza ma charakter sportowy. Naszym celem jest rozwój zawodników, wspólne przeżycia sportowe a przede wszystkim uczciwość wobec siebie.

33. Pamiętajmy o tym, że osoby zaangażowane zawsze widzą nawet najmniejsze sukcesy swojego faworyta, których nie zawsze może dostrzec sędzia.

34. Bądźmy krytyczni wobec siebie, walczmy czytelnie dla sędziów i wyraźnie wygrywajmy pojedynki, wtedy uchronimy się przed wszelkimi nieporozumieniami Przy wyrównanej zaciętej walce sędziowie muszą przyznać zwycięstwo któremuś z zawodników. Jeden z nich zawsze poczuje się pokrzywdzony.

35. Zadaniem trenerów jest zadbanie o wizerunek swojej drużyny w tym także zachowanie kibiców.

36. W rywalizacji UFR cztery „wyjścia" oznaczają dyskwalifikację.

37. Kadeci Starsi, Juniorzy oraz Seniorzy w rywalizacji Pointfighting mogą startować w dwóch kategoriach wzrostowych, swojej i wyższej.
 
38. Zawodnicy mogą zostać poddani kontroli antydopingowej
 
39. Zawodnicy, zgodnie z ideą sportowego współzawodnictwa i samodoskonalenia się po przez sztuki walki, nie moga brac udziału w zawodach pod wpływem środków odurzających i dopingujących
 
40. Za zachowanie zawodników prawnie odpowiada klub macieżysty którego pieczątka i podpis prezesa klubu musi znajdować się w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika.
wszystkie prawa zastrzezone
created by SERVPARK 2014